(University Merit List (Commerce)

(Exam: May 2015)

B.Com. 2nd Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1

3392383

Kushboo Verma

Sh. Mahavir Verma

2nd

2

3392385

Priya Goyal

Sh. Sanjay Goyal

9th

3.

3195221

Neha Gupta

Sh. Ram Avtar

16th

B.Com. 4th Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1

3265857

Chinki

Sh. Tara Chand

15th

B.Com. 6th Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1

3324104

Shiksha

Sh. Parmod Kumar

1st

2.

3324105

Sweta

Sh. Parmod Kumar

3rd

B.Com. 6th Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

3412761

Anjali Mittal

Sh. Ajay Mittal

2nd

M.A. (English) 2nd Sem.

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

4195362

Sarita Devi

Sh. Rambir Singh

19th

Exam: Dec. 2015

M.A. (English) 1st Sem.

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

1001490

Sudesh

Sh. Sombir Singh

2nd

2.

1001492

Sushma

Sh. Rajmal

11th

3.

1001483

Pinki

Sh. Vijay Kumar

15th

4.

1001481

Pardeep Kumari

Sh. Ram Niwas

16th

5.

1001478

Kadambini

Sh. Keshaw Kumar

17th

MA (Hindi) 1st Sem.

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

1010296

Pooja

Sh. Ramesh Kumar

9th

(Exam: May 2016)

B.Com. 1st and 2nd Semester Combined

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

8031304

Ashu

Sh. Dinesh Kumar

1st

2

3392383

Kushboo Verma

Sh. Mahavir Verma

2nd

3

3392385

Priya Goyal

Sh. Sanjay Goyal

9th

4.

8031318

Rimpi

Sh. Suresh Kumar

12th

5.

8031301

Archi

Sh. Sanjay Mittal

15th

B.A  2nd Semester 

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

9171762

Anju

Sh. Vinod Kumar

6th

2

9001850

Poonam

Sh. Chandveer

9th

3

9001831

Nirmla

Sh. Ram Singh

10th

M.A. (English)  2nd Semester 

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

9073402

Sudesh

Sh. Sombir Singh

2nd

B.Com 2nd Semester 

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

8031305

Ayushi Bansal

Sh. Sushil Bansal

3rd

2.

8031307

Deepika

Sh.  Rajesh Goyal

5th

2.

8031315

Priya

Sh. Basant

20th

B.Com 4th Semester 

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

8228724

Priya Goyal

Sh.  Sanjay Goyal

1st

2.

8228723

Khusboo

Mahabir Verma

6th

2.

8207587

Neha Gupta

Sh. Ramavtar

9th

4

8228728

Subhi

Sh. Shiv Kumar Gupta

14th

3.

8228722

Ayushi Gupta

Sh. Ashok Kumar

17th

B.Com 6th Semester 

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

8423145

Kajal

Sh. Rohtash

7th

2.

8400927

Chinki

Sh. Tara Chand

14th

(Exam: Dec. 2016)

M.A. (Hindi) 1st Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

3091740

Priti Rani

Sh. Pawan Kumar

9th

2

3091732

Jyoti

Sh. Jasbir Singh

14th

3

3091735

Madhubala

Sh. Bhola Ram

20th

B.Com 1st Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

5034274

Priya Goyal

 Sh. Shiv Ratan Goyal

5th

2

5034262

Chanchal Verma

Sh. Pritam

10th

3

5034266

Lalita

Sh. Krishan Kumar

20th

B.Com 3rd Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

5329584

Ashu

Sh. Dinesh Kumar

1st

2

5329596

Rimpi

Sh. Suresh Kumar

4th

3

5329594

Priya

Sh. Basant

13th

4.

5329585

Ayushi

Sh. Sushil Bansal

17th

B.Com 5th Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

5627924

Priya

Sh. Sanjay Goyal

4th

2

5627923

Khusboo

Sh. Mahabir

13th

3

5604037

Neha

Sh. Ramvtar Gupta

13th

4.

5604029

Kirti Garg

Sh. Radha Krishan

20th

(Exam: May 2017)

B.A. 2nd Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

8026717

Suman

Sh. Sanjay

5th

B.A. 6th Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

6057474

Shilpa

Sh. Rakesh Kumar

10th

B.Com 2nd Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

6113352

Riya

Sh. Shiv Ratan

1st

2.

6113345

Lalita

Sh. Krishan Kumar

12th

3.

6113342

Chanchal

Sh. Pritam Verma

14th

B.Com 4th Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

6143544

Ashu

Sh. Dinesh Kumar

3rd

2.

6143553

Priya

Sh. Basant

3rd

3.

6143555

Rimpi

Sh. Suresh Kumar

8th

4.

6125594

Pooja

Sh. Naresh Kumar

11th

5.

6143545

Ayushi

Sh. Sushil Bansal

12th

6.

6143541

Archi

Sh. Sanjay Mittal

16th

B.Com 6th Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

6027974

Priya

Sh. Sanjay Goyal

3rd

2.

6027973

Khusboo

Sh. Mahabir Verma

6th

3.

6007138

Neha

Sh. Ramavtar Gupta

9th

4.

6027978

Subhi

Sh. Shiv Kumar Gupta

15th

M.A. (Hindi) 2nd Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

8089350

Priti Rani

Sh. Pawan Kumar

12th

2.

8089342

Jyoti

Sh. Jasbir Singh

14th

3.

8089345

Madhu Bala

Sh. Bhola Ram

20th

(Exam: Dec. 2017)

M.A. (English) 3rd Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

6551208

Soniya

Sh. Bhup Singh

13th

M.A. (Hindi) 3rd Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

6555107

Madhu

Sh. Bhola Ram

16th

2.

6555104

Priti

Sh. Pawan Kumar

20th

B.A. 3rd Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

70181831

Pooja

Sh. Ram Parkash

16th

2.

70181885

Ritika

Sh. Dalip Kumar

20th

B.A. 5th  Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

7230121

Nisha

Sh. Jai Lal

19th

B.Com. 3rd Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

7065485

Lalita

Sh. Krishan Kumar

3rd

2.

7065491

Riya Goyal

Sh. Shiv Ratan

4th

B.Com. 5th Semester

S.No.

Roll No.

Name

Father’s Name

Rank

1.

7092234

Ashu

Sh. Dinesh Kumar

3rd

2.

7092243

Priya

Sh. Basant

4th

3.

7092237

Deepika

Sh. Rajesh Goyal

11th

4.

7092245

Rimpi

Sh. Suresh Kumar

12th

5.

7092231

Aarti

Sh. Sanjay Mittal

13th

6.

7071864

Pooja

Sh. Naresh Kumar

19th