S. NO.

DATE

CLASS

NAME OF THE COMPETITION

RESULT

1.

24.7.13

III-A

English Recitation

Satvik Sharma
Kalpak Mohapatra
Raghav Mehta

III-B

English Recitation

N. Rajareethigha
Pragya
Aditya Panda

2.

25.7.13

V-A

Hindi Recitation

Kashish Nathani
Suneha Singh
Koshika Lamba
Lakshya Sabharwal

V-B

Hindi Recitation

Shashwat Shivam
Udisha
Siddharth Rajput
Samarth Das

3.

26.7.13

II-A

Show & Tell

Divyansh Singh
Harsh Bardhan
Amitoj Singh
Neharika Chattppadhyay
Sayonika Chattopadhyay

 

II-B

Show & Tell

Aditya Jaiman
Arnav Dubey
Bornabh Priyon
Anika Laksmi Nair

4.

29.7.13

IV & V

Social Science Quiz

Bhavya Mahendru-IV
Akshita Kaul-V

Subhankar Vats-V
Avi Sharma-IV