2016 tmao vaYao- Agastmaasasya navaivaMSaitÁ tmao idvasao epIjao ivaValayasya p`a=\gaNao p`Qaanaacaaya- EaI DI ,ko ,baodI mahaBaagasya inado-Saona saMsÌt idvasasya saflatapUva-kma\ Aayaaojanama\ Ìtma\.Aismana\ Avasaro saMsÌt BaaYaayaaÁ pHcapHcaaSat\ Ca~­Ca~aÁ ivaiBanna­gaitivaQaIYau sva­svap`dSa-nama\ Akuva-na\. savao- Ca~aÁ Ait­]%saukaÁ p`sannaaÁ ca Aasana\.savao- Ca~aÁ saMsÌt­BaaYaayaama\ eva Avadna\.to ekao|ip Sabdao ihndI­BaaYaayaama\ na Avadna\.

Ca~oYau saMsÌt­BaaYaama\ Anauragama\ Bavaot\ ­ [it Qyaa%vaa saMsÌt­idvasaÁ Ìtma\.YaT\ kxaayaaÁ Ca~aÁ svainaima-tma\ piryaaojanaa­kaya-sya p`dSa-nama\ Akuva-na\.YaT\ ‘D’kxaayaaÁ Ca~aÁ catuYa-u dlaoYau [email protected]Á saint.to savao- Kgaanaama\ jantUnaama\ Saakanaama\ flaanaama\ ca naamaaina p`stutM Akuva-na\.to toYaama\ ihndI Aa=\gala­BaaYaayaaÁ ca $pantrNama\ Aip p`stutM Akuva-na\.

saPtma\ kxaayaaÁ Ca~OÁ svainaima-tma\ piryaaojanaayaaÁ kaya-Ëmasya p`dSa-nama\ Akuva-na\.saPtma\ ‘ba’ kxaayaaÁ Ca~aÁ i~Yau dlaoYau saPtma\ ‘sa’ kxaayaaÁ Ca~aÁ WyaaoÁ dlayaaoÁ ca [email protected]Á Aasana\.to savao- naIit­ ivaVa­ ­sadacaar­ svaasqyaaQaairtaÁ po`rNaap`daÁ saMsÌt ­[email protected]\ cayanaM tasaama\ ihndI Aa=\gala ca BaaYaayaaÁ $pantrNama\ Aip p`stutma\ Akuva-na\.

AYTma\ kxaayaaÁ Ca~aÁ Aip inaima-tma\ piryaaojanaayaaÁ kaya-Ëmasya p`dSa-nama\ Akuva-na\.AYTma\ kxaayaaÁ Ca~aÁ ‘vaRxa­rxaNama\ Á jaIvana rxaNama\’ [it ivaYayama\ AiQaÌ%ya svadlasya Ca~OÁ inaima-tama\ laGau naaiTkaM maHcanama\ Akuva-na\. AYTma\ ‘D’ kxaayaaÁ Ca~aÁ catuYau- dlaoYau [email protected]Á Aasana\.

to savao- svadlasya Ca~OÁ inaima-tama\ laGau naaiTkaM maHcanama\ Akuva-na\.