S.No Particulars Figure %age
1 NO. OF STUDENTS APPEARED 221  
2 NO.OF STUDENTS QUALIFIED 221  
3 NO.OF STUDENTS PLACED IN EIOP Nil  
4 STUDENTS SCORING CGPA 10(INDICATIVE %AGE 95) 29 13.1
5 STUDENTS SCORING (INDICATIVE %AGE 91.2) 117 52.9
6 STUDENTS SCORING CGPA 9 AND ABOVE (INDICATIVE %AGE 85.5) 99 44.8
7 STUDENTS SCORING CGPA 8 AND ABOVE(INDICATIVE %AGE 76) 146 66.1
8 STUDENTS SCORING CGPA 7 AND ABOVE(INDICATIVE %AGE 66.5) 183 82.8
9 STUDENTS SCORING ABOVE 60.8%(AGGREGATE INDICATIVE %AGE) 217 98.2
10 TOTAL NO.OF A1 AND A2 GRADES IN ALL 5 SUBJECTS 670 55.6
11 A1+A2 GRADES PER STUDENT 97 43.8914
12 76% (INDICATIVE ) AND ABOVE IN ALL 5 SUBJECTS 891 74.00332
13 AVERAGE DISTINCTION RATIO IN ALL 5 SUBJECTS 146 66.1
14 AVERAGE CGPA PER STUDENT 8.4  
15 STUDENTS SCORING A1 GRADE IN ALL 5 SUBJECTS 31 14.0
16 TOTAL NO. OF STUDENTS WHO SCORED ATLEAST ONE A1 GRADE 100 45.2

CLASS X [CBSE ] Result 2011
Students scoring CGPA 10
[95% Overall Indicative %age]

S. No. Candidate Name
1 Aditya Vineet
2 Akshay Garg
3 Arun Kumar
4 Karan Sharma
5 N R Kavya
6 Parina Tejpal
7 Pragya Bansal
8 Pranay Kathuria
9 Prerana Modani
10 Rajit Gupta
11 Shikhar Agrawal
12 Siddharth Lahoti
13 Vaibhav Srivastava
14 Akshat Sood
15 Akshat Agarwal
16 Kaumudi Sinha
17 Prekshita Patwa
18 Nishabh Saxena
19 Rupanshi Taneja
20 Sukriti Thukral
21 Trisha Mittal
22 V Raghav
23 Vrinda Johri
24 Amrith Rajagopal Setlur
25 Pallav Mittal
26 Kavya Jain
27 Saumya Srivastava
28 Shubham Jain
29 Shvetank Baderia