Category Position Name House
Classical Music 1st
2nd
Ria Chopra
Meisha
Nanak
Vivekanad
Light Music 1st
2nd
Gurchetan
Manasvi
Vivekanand
Gautam
Position Name House
1st Sanskar Sharma
Punya Sharma
Vivekanand
Vivekanand
2nd Ananya Nonihal
Gaurav Arya
Kabir
Gautam
3rd Manav Setia Nanak

solo dance 2018

Category: Classical

Position Name House
1st Pranjal Aggarwal
Tushita Arora
Gautam
Kabir
2nd Shreyoshee Dutta
Saisha Verma
Vivekanand
Gautam

Category: Western

Position Name House
1st Sanya Sehgal Gautam
2nd Devanshi Uppal Nanak
3rd Banpreet Kaur Batra
Pratishtha Bahrdwaj
Kabir
Nanak