Poster-Making Competition
July 18, 2017

Topic: Save Water/ Save Girl Child/ Personal Hygiene/ Environment
Category: Senior

Name of the Student

House

Taksh Sethi Kabir
Navya Singh Vivekanand
Bhavishya Khatri Vivekanand
Arushi Aggarwal Gautam

 

Category: Junior

Class

Name of the Student

House

VII Agrima Vivekanand
VII Bhavya Mittal Vivekanand
VIII Gaurav Vivekanand
VIII Shrusti Acharya Kabir

Inter-House Solo Dance Competition
July 25, 2017

(Seniors)

Category: Classical / Semi Classical

Position Name of the Student House
First Ria Bhatia Kabir
Second Ria Mendiratta Vivekanand
Third Vrinda Gautam

 

Position Name of the Student House
First Akshat Verma Vivekanand
Second Sonakshi Parida Kabir
Third Rashi Dhingra
Ananya Aditi Bhatia
Vivekanand
Kabir

Category: Folk / Western

image001

Category: Classical / Semi Classical

Position Name of the Student House
First Adit Jain Gautam
Second Arunima Jain Nanak

Category: Light Music

Position Name of the Student House
First Anurag Bhattacharya Nanak
Second Rakshana Gautam