POSITION NAME HOUSE
1st Shreyoshee Dutta Vivekanand
1st Anupama Talukdar Kabir
2nd Aan Parashar Nanak
2nd Vani Agnihotri Gautam
3rd Dhanvi Jain Kabir
Consolation Khushi Mittal Nanak