POSITION NAME HOUSE
1st Jagriti Goswami Nanak
1st Nandini Sharma Nanak
2nd Avira Chauhan Gautam
2nd Pahal Vivekanand
3rd Punya Garg Kabir