POSITION NAME HOUSE
1st Nandini Sharma Gautam
2nd Layna Vivekanand
2nd Shaurya Gupta Gautam
3rd Niyati Khare Nanak
Consolation Prize Jagriti Goswami Nanak