POSITION NAME HOUSE
1st Navya Sharma Gautam
2nd Autkarsha Gautam
3rd Anantha Sood Vivekanand
3rd Vani Agnihotri Gautam